Kystnærhedszonen

Du er her: Forside Retningslinjer Kystnærhedszonen Definition vedr. kystnærhedszonen

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Områdetyper Offentlighedens adgang Landvinding Processer og beskyttelse Aktiviteter på havet Ferie- og fritidsanlæg indenfor kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Definition vedr. kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen omfatter landzone og sommerhusområder indtil tre kilometer fra kystlinjen. Byzonearealer nærmere end tre kilometer fra kystlinjen er ikke omfattet af bestemmelserne.

Jammerbugt Kommunes kyststrækning er cirka 50 km lang.


Kystnærhedszonen opdeles i tre områdetyper:

Kystlandskab - Område A

er ubebyggede kystområder, der i princippet friholdes for byggeri og anlæg.

Kystlandskab - Område B

er kystområder, hvor der efter nuværende eller yderligere planlægning kan etableres byudvikling, ferie- og fritidsanlæg og tekniske anlæg.

Kystlandskab - Område C

er kystområder uden markante landskabs- og naturinteresser og som hovedregel uden visuel forbindelse med kysten. Der kan her ske begrundet anvendelse efter kommuneplanens generelle retningslinjer for benyttelse og beskyttelse af det åbne land, forudsat at det er planlægningsmæssigt eller funktionelt begrundet.


Ingen af de tre områdetyper kan administreres mere lempeligt end kystzonebestemmelserne i Planloven angiver.

 

Billede af kyststrækningen fra Slettestrand til Bulbjerg

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget