Kystnærhedszonen

Du er her: Forside Retningslinjer Kystnærhedszonen Landvinding

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Områdetyper Offentlighedens adgang Landvinding Processer og beskyttelse Aktiviteter på havet Ferie- og fritidsanlæg indenfor kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Landvinding

11.5 Landvinding

Der kan ikke opføres bebyggelse eller anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse, bortset fra erhvervshavneanlæg, andre overordnede infrastrukturanlæg eller allerede godkendte udlæg.


Opfyldning på søterritoriet skal som udgangspunkt undgås, for at de naturgivne forhold så vidt muligt kan opretholdes i kystområderne, så de dynamiske processer mellem land og hav kan forløbe uhindret.

 

Billede af havet der skyller ind på land

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget