Landzonepraksis

Du er her: Forside Retningslinjer Landzonepraksis Bebyggelse

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Udstykning Bebyggelse Sommerhuse og fritid Landbrug Virksomheder Søer og terræn Klima

Bebyggelse

Bebyggelse

Udskiftning eller genopførelse af boliger

Til- og ombygning af beboelsesbygning

Garager, carporte, udhuse, mindre bygninger samt hestestalde

Beboelsesbygningers udformning og udseende

Udskiftning af eller tilbygning til eksisterende fritidshus

Opdeling i flere boliger

Boliger opført i træ/halm

Fritidshuse til helårsboliger

Medhjælper- og generationsskiftebolig

Nye boliger på skovejendomme

Solceller og solvarme

 

12.3 Bebyggelse

Udgangspunktet for administration er, at landzonen, uden for planlagte områder, skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. 


Byggeri skal være begrundet i forhold til landbrug, skovbrug og fiskeri, og byggeri kan derfor som udgangspunkt ikke tillades, medmindre det er foreneligt med (eller af helt underordnet betydning i forhold til) ovennævnte overordnede hensyn.

Normalt meddeles der ikke landzonetilladelse til nyt, fritliggende byggeri – herunder boliger og erhverv – og til små hytter og lignende på frijordsarealer, når byggeriet opføres uden tilknytning til en bolig på ejendommen. Det ansøgte byggeri vil normalt blive henvist til et planlagt boligområde i byzone eller til en landsby, der er  entydigt afgrænset i Helhedsplanen.

Der meddeles normalt afslag til nybyggeri lige uden for byzone og sommerhusområde og til væsentligt byggeri indenfor rammerne for lokalplanlægning.

Der meddeles normalt afslag til byggeri inden for potentielle vådområder.

Byggeri undtaget fra krav om landzonetilladelse:

 • Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for en ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet. Dog kræves der tilladelse til beliggenhed og udformning, hvis byggeriet opføres uden tilknytning (indenfor 20 meter) til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
 • Byggeri, bestemt i en fredning eller udtrykkeligt tilladt i en lokalplan med bonusvirkning herfor.
 • Byggeri fritaget for byggetilladelse, og som ikke medfører oprettelse af en ny bolig.
 • Byggeri, der efter Bygningsreglementet er fritaget for byggetilladelse, og som etableres til brug for offentlige trafik- og forsyningsanlæg m.m.
 • Til- og ombygning af helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 250 m².
 • Byggeri til medhjælperbolig eller byggeri i forbindelse med et generationsskifte, hvis landbrugsejendommen er større end 30 ha.
 • Byggeri til udvidelse af mindre erhvervsvirksomheder i det åbne land.

 

12.4 Udskiftning eller genopførelse af boliger

Der meddeles landzonetilladelse til at udskifte eller genopføre en bolig medmindre væsentlige hensyn taler imod.


Som grundlag for en konkret vurdering af tilladelse til udskiftning af helårsboliger indgår om boligen:

 • fremstår som ruin,
 • har været forladt i længere tid,
 • ligger uhensigtsmæssigt som bolig,
 • er byggeteknisk i dårlig stand,
 • under alle omstændigheder vil have en begrænset levetid, eller
 • ikke er lovligt opført.

I landzonetilladelserne stilles der normalt vilkår om bebyggelsens udformning og udseende.

 

12.5 Til- og ombygning af beboelsesbygning

Der meddeles normalt landzonetilladelse til at til- og ombygge en beboelsesbygning på indtil 350 m².


Til- og ombygning af beboelsesbygning på indtil 250 m² kræver ikke landzonetilladelse, og Jammerbugt Kommune har vedtaget, at til- og ombygning af en beboelsesbygning på indtil 350 m² kun i ganske særlige tilfælde afvises.

Hvis udvidelse af en ejendoms bolig ikke opfylder Planlovens kriterier om indretning eller opførelse af en ekstra bolig, stilles betingelse om, at boligen ikke må opdeles i flere boliger. Betingelser tinglyses på ejendommen i relevante situationer, ligesom der tilføjes et notat på BBR om vilkårene i landzonetilladelsen.

 

12.6 Garager, carporte, udhuse, mindre bygninger samt hestestalde

Der meddeles normalt landzonetilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på op til 100 m² i tilknytning til en bolig.


Der foretages en konkret vurdering ved ansøgninger om at opføre udhusbebyggelse mellem 100 – 150 m². Vurderingen kan bl.a. hvile på de landskabelige hensyn, eller på forholdet mellem ejendommens eksisterende bebyggelse og det ansøgte udhusbyggeri.

Der meddeles normalt afslag til opførelse af udhusbebyggelse over 150 m² for at undgå, at der senere indrettes erhverv i bygningen. Der meddeles dog normalt tilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på over 150 m² under forudsætning af nedrivning af en eksisterende udhusbebyggelse med en tilsvarende størrelse.

Der meddeles normalt tilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på indtil 200 m² ved opførelse af udhusbyggeri til hestestald (ikke erhvervsmæssigt dyrehold), dog efter konkret vurdering af beliggenhed i forhold til naboer, eksisterende udhuse og ejendommens grundareal.

Tilladelse til at opføre udhusbyggeri meddeles normalt på betingelse af:

 • at bygningen opføres inden for en afstand af maksimalt 20 meter fra ejendommens bebyggelse,
 • at udhuse opføres i murværk eller træ. Udvendige bygningssider i stål tillades normalt ikke ud fra et landskabshensyn,
 • at bygningens udvendige bygningssider holdes i afdæmpede farver som f.eks. hvide/ gule/ lys- eller mørk teglrød eller som blank mur. Træværk
 • skal holdes i tilsvarende afdæmpede farver eller sorte, brune eller naturligt grønne farver. Farvevalget tager udgangspunkt i de almindeligst forekommende murstensfarver og er valgt ud fra et landskabshensyn,
 • at ved udhusbyggeri på mere end 50 m² skal taghældningen være på mindst 35 grader, dog altid efter konkret vurdering i forhold til ejendommens eksisterende bebyggelse,
 • at tage skal fremstå i røde, brune, sorte eller mørkegrå farver. Glas kan indgå som tagmaterialer som f.eks. rytterlys, solfangere, ovenlys, tagvinduer.
 • Tage må ikke fremstå i reflekterende materialer og reflekterende tegl/ tagsten skal som udgangspunkt søges undgået af landskabelige hensyn,
 • at bygningen ikke må anvendes til erhvervsmæssigt dyrehold,
 • at udhuse større end 50 m² skal have en taghældning på mindst 35 grader i de områder, der i kommuneplanen er udpeget som særligt beskyttelsesværdigt, som f.eks. et område af særlig landskabelig interesse eller et naturområde, hvilket er valgt ud fra et landskabshensyn. Hvis der tillades udhusbyggeri med en taghældning på under 35 grader vil der blive stillet krav om afskærmende beplantning mod det åbne land. Beplantningen skal bestå af en mindst tre rækket beplantningsbælte, bestående af en blanding af løv- og nåletræer og evt. buske samt af en type, der på sigt kan danne et tæt og slørende beplantningsbælte i 8-10 meters højde mod det åbne land.

12.7 Beboelsesbygningers udformning og udseende

Beboelsesbygninger skal som hovedregel opføres i traditionel byggestil, som længe- eller vindkelhus, med minimum 35 graders taghældning og i afdæmpede farver. 


I landzonetilladelsen stilles der normalt vilkår om, at bebyggelsens ydervægge opføres i murværk og skal holdes i afdæmpede farver som f.eks. hvide/ gule/ lys- eller mørk teglrød eller i blank mur.

Træværk skal holdes i tilsvarende afdæmpede farver eller sorte, brune eller naturligt grønne farver.
Farvevalget tager udgangspunkt i de almindeligst forekommende murstensfarver og er valgt ud fra et landskabshensyn.

Beboelseshusets taghældning skal være på mindst 35 grader i de områder, der er udpeget som særligt beskyttelsesværdigt, som f.eks. et område af særlig landskabelig interesse eller et naturområde, hvilket er valgt ud fra et landskabshensyn.

Hvis der tillades byggeri med en taghældning på under 35 grader, vil der blive stillet krav om afskærmende beplantning mod det åbne land. Beplantningen skal bestå af en mindst tre rækket beplantningsbælte, bestående af en blanding af løv- og nåletræer og evt. buske samt af en type, der på sigt kan danne et tæt og slørende beplantningsbælte i 8-10 meters højde mod det åbne land.

Tage skal fremstå i røde, brune, sorte eller mørkegrå farver. Farvevalget tager udgangspunkt i de almindeligst forekomne farver for tagmaterialer og er valgt ud fra et landskabshensyn. Tage må ikke fremstå i reflekterende materialer, og reflekterende glaserede tegl/ tagsten skal som udgangspunkt søges undgået ud fra et landskabshensyn.

Glas kan indgå som tagmateriale ved f.eks. udestuer, rytterlys, solfangere, ovenlys og lignende mindre bygningsdele.

Ved tilbygninger og bl.a. opførelse af anneks til eksisterende beboelsesbygninger skal materiale- og farvevalg samt taghældning og tagmateriale være tilsvarende den eksisterende beboelsesbygning.

 

12.8 Udskiftning af eller tilbygning til eksisterende fritidshus

Der meddeles normalt landzonetilladelse til udskiftning af eller tilbygning til eksisterende fritidshus.


Normalt meddeles der ikke tilladelse til opførelse af et sommerhus i landzone, da det er i strid med formålet med landzonebestemmelserne.

I tilfælde, hvor det vurderes, at der hverken er planlægningsmæssige eller landskabelige hensyn, der taler imod, at et eksisterende fritidshus udskiftes med et nyt eller tilbygges, kan der gives en landzonetilladelse på vilkår af at:

 • Størrelsen på fritidshusets samlede beboelsesbygning er på mindst 60 m² og højst 125 m² (beboelse + evt. integreret garage, ekskl. overdækket terrasse).
 • I de prioriterede områder, såsom fredede områder, regionale naturområder og indenfor kystnærhedszonen, må fritidshuset dog ikke efter tilbygning eller udskiftning udvides til mere end + 15-20% af fritidshusets eksisterende areal.
 • Der kan etableres op til 35 m² overdækket terrasse ved beboelsesbygningen. Dog maks. 30% af beboelsens størrelse.

Fritidshuse, der oprindeligt er opført som helårshuse, skal genopføres i helårsstandard. Udformning og udseende følger retningslinjen for beboelsesbygninger.

Taghældningen skal for fritidshuse i ét plan fastsættes til mellem 20 og 30 grader. For bygninger i 1½ plan fastsættes hældningen til maksimalt 50 grader. Taghældningen på beboelse og garage skal være ens.

Efter konkret vurdering af landskabet og de omkringliggende fritidshuse og boliger skal der stilles vilkår om, at tagmaterialet skal være græstørv, stråtag, tag- eller teglsten, tagpap på lister, eternit, skifer – alt udført i sorte eller mørkbrune farver. Der skal anvendes ens tagmateriale på alle bygninger på samme grund.

Der skal stilles vilkår om, at bygninger udvendigt beklædes med træ, der males i sort, mørkbrun, mørkegrøn farve eller opføres i træsorter, der ikke kræver imprægneringsmiddel. Andre farver kan anvendes til vinduer og døre.

Der stilles vilkår om, at fritidshuset placeres minimum 5,00 meter fra nabo-, vej- og stiskel. Dog skal der være 10 meter til naboskel ved beboelser med stråtag.

 

12.9 Opdeling i flere boliger

Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom kan efter anmeldelse tages i brug til en bolig. Der kan dog kun etableres én bolig efter denne regel. Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse i forbindelse med ansøgning af mere end én bolig på en ejendom. 


På landbrugsejendomme gives der normalt tilladelse til opdeling af større stuehuse i to boliger under forudsætning af, at opdelingen sker inden for stuehusets eksisterende bygningsramme, det vil sige uden tilbygning/ udvendige bygningsændringer af stuehuset. Ved opdelingen skal der kunne opstå to boliger, der begge opfylder almindelig standard for en familiebolig på min. 120 m² pr. bolig.

 

Retningslinje 12.10 Boliger opført i træ/ halm

Der meddeles normalt landzonetilladelse til opførelse af beboelseshuse i alternative materialer som f.eks. træ og halm i det åbne land, når landskabelige forhold og forhold til nærliggende bebyggelse ikke taler imod. 


Jammerbugt Kommune meddeler normalt landzonetilladelse til opførelse af beboelseshuse i alternative materialer som træ og halm i det åbne land. Der stilles normalt vilkår om bebyggelsens udformning og udseende.

Der meddeles normalt kun landzonetilladelse til opførelse af træ-/ halmhuse i landsbyer og bymæssig bebyggelse, når placeringen ikke vil virke skæmmende eller væsentligt afvigende i forhold til historiske bygningsværker eller landsbymiljøer.

 

12.11 Fritidshuse til helårsboliger

Der meddeles normalt landzonetilladelse til helårsstatus, hvis bygningen oprindeligt er opført som helårshus, hvis bygningen er i god stand samt repræsenterer en værdi. Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til helårsstatus for fritidshuse i landzone, der er opført som fritidshuse. 


Der meddeles normalt landzonetilladelse til helårsstatus, hvis bygningen oprindeligt er opført som helårshus, og såfremt bygningen er i god stand. Derimod meddeles normalt ikke landzonetilladelse til helårsstatus for fritidshuse i landzone, der er opført som fritidshuse.

Jammerbugt Kommune har vedtaget, at personlige tilladelser følger Planloven, og der meddeles normalt landzonetilladelse til helårsophold i fritidshus, når huset ligger i et sommerhusområde i landzone, der kan sidestilles med et planlagt sommerhusområde, og når hensynet til beskyttelse af det åbne land ikke taler imod. Det forudsættes, at ansøgeren opfylder betingelserne i Lov om Planlægning § 41 (pensionistreglen). En tilladelse bortfalder ved ejerskifte.

 

12.12 Medhjælper- og generationsskiftebolig

Som udgangspunkt meddeles der administrativt afslag til opførelse af en medhjælper- og generationsskiftebolig til driften af en landbrugsejendom på under 30 ha og en skovbrugsejendom på under 100 ha. 


Der er som hovedregel ikke behov for mere end én bolig på mindre landbrugs- og skovbrugsejendomme.

 

12.13 Nye boliger på skovejendomme

Der meddeles normalt tilladelse til opførelse af en erhvervsmæssig nødvendig bolig for skovdriften, når der er et skovbevokset areal på mindst 100 ha på en ejendom. 


For at en beboelsesbygning på en skovbrugsejendom anses for værende nødvendig for driften, skal den bebos af en person, der ejer skoven eller har sin hovedbeskæftigelse i skoven.

 

12.14 Solceller og solvarme

Der meddeles normalt landzonetilladelse til opsætning af solceller og solvarmeanlæg medmindre landskabelige hensyn taler imod.


Der bør i landzonetilladelsen indarbejdes vilkår om, at fritstående anlæg ikke placeres mere end 20 meter fra eksisterende bebyggelse, og at anlægget nedtages og fjernes, såfremt det har været ude af drift i mere end 1 år.

 

Billede af nybygget bolig i landzone

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget