Landzonepraksis

Du er her: Forside Retningslinjer Landzonepraksis Landbrug

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Udstykning Bebyggelse Sommerhuse og fritid Landbrug Virksomheder Søer og terræn Klima

Landbrug

12.20 Fritliggende gyllebeholdere

Der meddeles normalt landzonetilladelse til, at gyllebeholdere kan placeres løsrevet fra driftsbygningerne, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer taler afgørende imod placeringen. 


Det kan være nødvendigt, at gyllebeholdere placeres løsrevet fra driftsbygningerne pga. færdselsmæssige forhold, eller fordi væsentlige dele af jordtilliggendet ligger løsrevet fra driftsbygningerne. I andre tilfælde kan miljømæssige forhold hindre/ vanskeliggøre en placering ved driftsbygningerne.

Dog gælder, at der skal meddeles landzonetilladelse til en af hensyn til markdriften ønsket placering af en gyllebeholder, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer taler afgørende imod placeringen. En landzonetilladelse skal være betinget af, at gyllebeholderen afskærmes med stedsegrøn beplantning bestående af minimum tre rækker træer inden for et 5 meters bredt beplantningsbælte, og at gyllebeholderen skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften. Vilkåret tinglyses på ejendommen.
En evt. overdækning skal være i afdæmpet farver og uden reklamer.

 

12.21 Hytter til frilandssvin, fårehold

Etablering af otte hytter og derover kræver landzonetilladelse, og der kan stilles krav til beliggenhed og udformning.


Hytter (shelters) til svin, får og lignende vil ofte være talrige og blive placeret fritliggende i det åbne land uden tilknytning til bebyggelsesarealer. Derfor vil etablering af otte hytter og derover kræve landzonetilladelse, så der kan stilles krav til beliggenhed og udformning.

 

Billede af landbrugsbedrift

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst