Landzonepraksis

Du er her: Forside Retningslinjer Landzonepraksis

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Udstykning Bebyggelse Sommerhuse og fritid Landbrug Virksomheder Søer og terræn Klima

Landzonepraksis

Landzonebestemmelserne fastlægges i §§ 34-38 i Lov om Planlægning (Planloven), hvori det fastsættes, at der i landzone kræves - med få undtagelser - en landzonetilladelse til udstykning, byggeri og ændret anvendelse af bygninger og arealer.

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved at hindre uønskede og ukontrollerede bebyggelser og anlæg i det åbne land. Udgangspunktet er, at landzonen skal friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Som det fremgår af formålsparagraffen i Lov om Planlægning, skal man varetage såvel overordnede samfundsmæssige hensyn som konkrete forhold. Dette sker blandt andet gennem landzoneadministrationen.

De overordnede hensyn, der varetages i landzoneadministrationen er, at:

  • udnytte offentlige og private investeringer bedst muligt (trafikanlæg, byggemodning, institutioner og privat service),
  • følge den offentlige planlægning op,
  • fastholde karakteren af åbent land samt afgrænsningen mellem by og land – også hvor der ikke er særlige naturinteresser,
  • reservere det åbne land for landbrugs- og skovbrugserhvervet,
  • undgå unødvendigt forbrug af landbrugsjord til blandt andet boligformål,
  • sikre, at borgerne behandles ens ud fra lighedsgrundsætningen – det vil sige, at en tilladelse vurderes ud fra den synsvinkel, at den kan komme til at danne præcedens.

Blandt de konkrete forhold kan nævnes: landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, biologiske interesser, risiko for miljøkonflikter, trafikale hensyn, hensyn til kirkeomgivelser, bevaringshensyn, spildevandsforhold, serviceforhold, landbrugsinteresser, rekreative interesser og råstofinteresser. De konkrete forhold er i vid udstrækning formuleret i målsætninger og retningslinjer i Helhedsplanen.

Landzonetilladelse skal meddeles, når det ansøgte efter konkret vurdering af de stedlige forhold findes foreneligt med de overordnede hensyn, som landzonebestemmelserne skal varetage.

Der kræves ikke landzonetilladelse til kortvarige arrangementer som festivaler, friluftskoncerter, markeder, bibelcamping, spejderlejre og lignende med en varighed på under 6 uger.

 

Billede af mejetærsker på mark

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst