Landzonepraksis

Du er her: Forside Retningslinjer Landzonepraksis Søer og terræn

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Udstykning Bebyggelse Sommerhuse og fritid Landbrug Virksomheder Søer og terræn Klima

Søer og terræn

12.29 Søer

Der meddeles normalt landzonetilladelse til at etablere søer på dyrkede landbrugsarealer. For søer større end 2.500 m² meddeles normalt landzonetilladelse medmindre jordbrugsmæssige forhold taler imod. 


Der meddeles normalt landzonetilladelse til at etablere søer på dyrkede landbrugsarealer, og der meddeles normalt landzonetilladelse til at etablere søer på øvrige arealer i det åbne land, medmindre værdifulde biotoper, særlige arkæologiske interesser eller Naturbeskyttelseslovens interesser trues.

For søer større end 2500 m² meddeles normalt landzonetilladelse medmindre jordbrugsmæssige forhold taler imod. Der meddeles som hovedregel kun landzonetilladelse til etablering af søer i områder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvis det skønnes, at områdets samlede naturindhold ikke forringes.

Retablering efter udgravning af søen skal være foretaget senest 1 år efter påbegyndelsen.

Bagatelgrænse for landzonetilladelser er ved opgravning af vådområder på under 100 m², som herefter vil få karakter af en lille sø, kræver ikke landzonetilladelse. Bagatelgrænsen gælder ikke for indhentning af tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven og Natura 2000-områder.

Der tillades ikke etablering af kunstige søer, herunder vandfyldte grusgrave, mergelgrave og lignende nærmere Flyvestation Aalborgs flyveplads end 3 km. 

Etablering af søer m.v. på maks. 300 m² inden for en afstand mellem 3 km og 6,5 km fra flyvestationens start- og landingsbaner kan kun tillades efter forudgående høring og konkret vurdering hos Forsvarets Bygningstjeneste og Aalborg Lufthavn. Etablering af søer m.v. på maks. 1000 m² inden for en afstand mellem 6,5 km og 10 km fra flyvestationens start- og landingsbaner kan kun tillades efter forudgående høring og konkret vurdering hos Forsvarets Bygningstjeneste og Aalborg Lufthavn. Søer over 10.000 m² skal godkendes af Jordbrugskommissionen.

 • Der bør ikke ske retablering af vådområder inden for 6 km fra en flyveplads i forlængelse af landingsbanerne og et bælte parallelt med banen på op til 3 km (område A),
 • Mindre søer under 0,2 ha kan derudover retableres inden for 6 km (område B),
 • Mindre søer under 0,2 ha kan retableres i et bælte på 6-13 km i forlængelse af landingsbanen (område C), og
 • Søer over 0,2 ha kan derudover retableres inden for 13 km (område D). Dog skal der ved retablering af store områder (> 2 ha) foretages en nøjere vurdering.

 Afstandszoner til flyvepladsen kan ses på kortet til højre herfor. Afstandszoner er vejledende.

12.30 Put and take søer

Der meddeles normalt landzonetilladelse til etablering af put and take-fiskeri i søer gravet til formålet, dog ikke i søer etableret i områder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og/ eller i vandværkernes vandindvindingsområde.


Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til etablering af put and take-fiskeri i søer med et eksisterende dyre- og planteliv. Men der meddeles normalt landzonetilladelse til etablering af put and take-fiskeri i søer, der er gravet til formålet, dog ikke i søer etableret i områder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og/eller i vandværkernes vandindvindingsområde. Put and take søer indenfor kystnærhedszonen kræver særskilt planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse.

Følgende vilkår bliver lagt til grund for landzonetilladelsen:

 • Søerne må ikke anlægges i værdifulde moser, enge, heder, overdrev, kilder.
 • Søerne må ikke placeres i regionale naturområder, i fredede områder eller i naturlige områder uden forud tilkendegivelse fra Jammerbugt Kommune.
 • Der må ikke være forbindelse til vandløbssystemer.
 • Der må ikke kunne opstå nabogener med støj og færdsel.
 • Der skal være gode oversigts- og adgangsmuligheder af hensyn til trafiksikkerheden.
 • Mindre bygninger med mulighed for salg af fiskegrej og lign., skure, bænke mv. må ikke opstilles, hvor de vil virke meget synlige og skæmmende på området. Mindre bygninger, der indeholder kiosk, toiletfaciliteter, renserum, opholdsrum og lign., skure, borde og bænke skal fjernes ved virksomhedens ophør (Tinglyses som vilkår).
 • Bebyggelsen skal opføres i træ i sorte, brune eller naturligt grønne farver. Bygningshøjden fastsættes til maks. 3,50 meter og det bebyggede areal må ikke overstige 
 • 50 m². Tage skal udføres som saddeltage med hældning mellem 25 og 45 grader og belægges med tag i mørke farver eller med græstørv.
 • Skiltning skal overholde reglerne herom i Naturbeskyttelsesloven.
 • Der må ikke etableres eller anvendes udendørs højttaleranlæg.
 • Udendørs projektørbelysning må kun etableres i nødvendigt omfang på master i maks. 8 meters højde, og belysningen må ikke være dominerende.
 • Der skal anlægges et nærmere bestemt antal parkeringspladser og i en passende afstand fra søen.

 

12.31 Forsinkelsesbassiner

Der meddeles normalt landzonetilladelse til etablering af forsinkelsesbassiner medmindre resultatet af en VVM-screening taler imod.


Forsinkelsesbassiner for overfladevand vil få karakter af en sø i landskabet. Udover at forsinkelsesbassiner er omfattet af krav om screening for VVM, så skal etablering af forsinkelsesbassiner også overholde retningslinje 12.29.

 

12.32 Terrænændring

Ved landzonetilladelser kan der efter konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde indarbejdes bestemmelser om, at der skal indhentes tilladelse hos Jammerbugt Kommune til terrænregulering på mere end +/- 0,50 meter over et af forvaltningen godkendt niveaupunkt. 


I lavbundsarealer kan der gives landzonetilladelse til terrænregulering op til +1 meter inden for det bebyggede område. Se også retningslinje 10.3 om bebyggelse i potentielle vådområder.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst