Naturbeskyttelse

Du er her: Forside Retningslinjer Naturbeskyttelse Bekæmpelse af invasive arter Definition vedr. invasive arter

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Generelle naturhensyn Naturområder Korridorer Vandløbsnære arealer/ådale Bekæmpelse af invasive arter Efterbehandling af råstofsgrave Natura 2000 Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Definition vedr. invasive arter

De planter og dyr, der i dag findes i Danmark, kan deles i to grupper - hjemmehørende eller introducerede arter. De hjemmehørende arter er naturligt indvandret af sig selv. Arter, der ikke er indvandret naturligt til landet, men som bevidst er indført eller tilfældigt slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. Nogle af de introducerede arter kan volde skade, f.eks. ved at fortrænge de planter og dyr, der oprindeligt er hjemmehørende i Danmark. Disse arter er uønskede i den danske natur og kaldes invasive arter.

Eksempler på invasive plantearter: Kæmpe Bjørneklo, Rynket Rose, Kæmpe-pileurt, Japansk Pileurt, Gyvel, Bjerg-fyr, Glansbladet Hæg, Rød Hestehov, Kanadisk Gyldenris, Sildig Gyldenris, Bynke -ambrosia, Pastinak og Vandpest.

 

Billede af tilgroning i sommerhusområde med Rynket Rose, også kaldet hybenrose, som bekæmpes ved slåning 2-3 gange årligt

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget