Naturbeskyttelse

Du er her: Forside Retningslinjer Naturbeskyttelse Generelle naturhensyn Definition vedr. naturplanlægningssystem

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Generelle naturhensyn Naturområder Korridorer Vandløbsnære arealer/ådale Bekæmpelse af invasive arter Efterbehandling af råstofsgrave Natura 2000 Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Definition vedr. naturplanlægningssystem

Et naturplanlægningssystem skal kunne beskrive et naturareals nuværende tilstand og dets målsætning.

Beskrivelsen af et areals tilstand skal være så objektiv og sammenlignelig som muligt. Tilstanden kan vurderes ud fra arealets indhold af plante- og dyrearter samt andre fysiske målbare forhold. Danmarks Miljøundersøgelser har udviklet en metode til indsamling af data til tilstandsvurdering.

Målsætning af hvilken tilstand man ønsker for de enkelte arealer kan foretages på mange måder, og der kan være mange meninger om, hvilke kriterier man skal målsætte efter. Man kan f.eks. lægge stor vægt på det biologiske potentiale, der findes i et område, således at et naturareal, der forholdsvist nemt lader sig genoprette, får en høj målsætning. Man kan også lægge mere vægt på planmæssige udpegninger, således at naturarealer indenfor f.eks. Regionale naturområder og Blå og grønne korridorer målsættes højt.

 

Billede af Lien

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget