Naturbeskyttelse

Du er her: Forside Retningslinjer Naturbeskyttelse Generelle naturhensyn

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Generelle naturhensyn Naturområder Korridorer Vandløbsnære arealer/ådale Bekæmpelse af invasive arter Efterbehandling af råstofsgrave Natura 2000 Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Generelle naturhensyn

8.1 Generelle naturhensyn

Ved ændret arealanvendelse skal der tages hensyn til bevarelse og forbedring af natur- og landskabsværdier, herunder levesteder for vilde planter og dyr, samt kulturhistoriske interesser knyttet til arealerne. 


Ved planlægning og afgørelser i byerne såvel som i det åbne land lægges der vægt på at friholde markante landskabstræk og skabe gode rekreative muligheder. Ny bebyggelse og tekniske anlæg skal placeres og udformes, så der tages hensyn til natur, landskabelige og kulturhistoriske interesser.

En stor del af den danske natur befinder sig i dag på små isolerede lokaliteter i det åbne land: vandhuller, småskove, uopdyrkede skrænter og engparceller, gravhøje osv. Levende hegn, skel, grøftekanter og vandløb danner biologiske ledelinjer i landskabet.

Alle disse små levesteder og ledelinjer er af afgørende betydning for dyre- og plantelivet i det åbne land. Gennem de små levesteders funktion som biologiske spredningsveje er de af væsentlig betydning for opretholdelsen af et righoldigt dyre- og planteliv i de tilbageværende større naturområder. En væsentlig del af de små levesteder er ikke beskyttet af lovgivning. Det understreger betydningen af, at der gennem forvaltningen og planlægningen af arealanvendelsen tages særligt hensyn til deres bevarelse. Det gælder især i områder med meget få biotoper eller i tilknytning til de strøg, som er udpeget som Blå og grønne korridorer.

 

8.2 Naturplanlægningssystem

Administration og forvaltning af naturbeskyttelse i kommunen skal i videst muligt omfang ske i overensstemmelse med et naturplanlægningssystem, der bygger på en naturfaglig tilstandsvurdering og en målsætning, der bl.a. inddrager planmæssige arealudpegninger.


Kommunen vil udvikle og anvende et naturplanlægningssystem, der indeholder og kombinerer tilstandsvurdering og målsætning af enkeltområders naturindhold. Systemet vil tage udgangspunkt i en metode til tilstandsvurdering, der er udviklet af Danmarks Miljøundersøgelser. Kommunen vil, med afsæt i tilstandsvurderingsmetoden, udvikle en metode til målsætning, der bygger på en række udvalgte parametre – herunder bl.a. Helhedsplan13s arealudpegninger. Hermed dannes der grundlag for at synliggøre, måle og prioritere naturforvaltningsindsatsen på geografisk afgrænsede naturområder.

Naturplanlægningssystemet kan f.eks. bruges i arbejdet med:

  • at sammentænke varetagelsen af natur med andre emner og skabe rammer for den kommunale planlægning
  • at vurdere, hvor naturarealer eller Blå og grønne korridorer
  • at yde bedre information til offentligheden om hvor naturværdierne findes
  • at forbedre beslutningsgrundlaget for anvendelse af ressourcer til naturforvaltning
  • at styrke, konkretisere og synliggøre administrationsgrundlaget for myndighedsudøvelsen.
 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget