Teknisk anlæg, virksomhed og VVM

Du er her: Forside Retningslinjer Teknisk anlæg, virksomhed og VVM

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Forsyningsanlæg Vindmøller Virksomheder og støj VVM-pligtige anlæg Biogasanlæg Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Tekniske anlæg, virksomhed og VVM

Tekniske anlæg

Større tekniske anlæg er både en forudsætning for og et resultat af det moderne samfund, men betyder samtidig store indgreb i natur og landskab, og med nye tekniske muligheder opstår der behov for nye større tekniske anlæg. Opgaven er at sikre en placering med færrest muligt gener for landskab og befolkning og samtidig sikre den mest optimale udnyttelse.


Vindmøller

Danmarks langsigtede mål er at være uafhængig af fossile brændstoffer. Ifølge energiaftalen af 22. marts 2012 er målet, at 50% af det danske elforbrug dækkes af vindenergi i 2020.

I Helhedsplan13 er der udlagt følgende nye vindmølleparker: Kærhuse, Rendbæk Øst og Østrup.

De fire vindmølleområder Sdr. Saltum, Drøstrup, Klim Fjordholme og Nørre Økse Sø videreføres i Helhedsplan13.

 

Virksomheder

En række af samfundets aktiviteter har eller har haft indvirkning på miljøet og om­givelserne i form af støj, luft og forurening. For at sikre og forbygge genemæssige konflikter udpeges der en række vejledende konsekvensområder, hvor indenfor der i den konkrete sagsbehandling skal afdækkes, hvilke aktiviteter der kan placeres i disse områder. Konsekvensområderne kan påvirke planlægningen væsentligt eller direkte hindre, at det ønskede kan gennem­føres.


VVM

VVM står for vurdering af virkning på miljøet. VVM-pligtige anlæg antages at påvirke miljøet væsentligt. VVM-pligtige anlæg må først realiseres, når der er tilvejebragt kommuneplanretningslinjer ledsaget af en redegørelse, der indeholder en vurdering af projektets virkninger på miljøet i bred forstand – en VVM-redegørelse. I Jammerbugt Kommune vil det eksempelvis dreje sig om vindmølleprojekter og omfartsveje.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst