Teknisk anlæg, virksomhed og VVM

Du er her: Forside Retningslinjer Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Forsyningsanlæg

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Forsyningsanlæg Vindmøller Virksomheder og støj VVM-pligtige anlæg Biogasanlæg Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Forsyningsanlæg

4.1 Naturgasledninger

Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer etablering og opretholdelse af de på kortet viste naturgas­fordelings­ledninger.


Der ligger reservationszoner omkring ledningerne. De omfatter normalt et 100 meter bredt bælte - 50 meter på hver side af linjeføringens midte.

 

4.2 Kollektive energiproduktionsanlæg

Udvidelse af kollektive energiproduktionsanlæg eller arealudlæg til nye anlæg skal sikres i planlægningen.


For at sikre økonomi i nye fjernvarmeværker og kraftvarmeværker er det oftest afgørende for sådanne projekter, at de lokaliseres tæt på fjernvarmenettene, så lange transmissions­ledninger undgås. Lokalisering af anlæg alene ud fra energimæssige over­vejelser kan være i konflikt med planlægnings- og miljømæssige krav.

 

4.3 Højspændingsforbindelser

Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer etablering og opretholdelse af de på kortet angivne højspændingsforbindelser på 150 kV og derover.

Højspændingsforbindelser på under 400 kV skal normalt udføres som jordkabler.

Højspændingsforbindelser på 400 kV kan udføres som luftledninger.

Højspændingsforbindelser, der etableres til jævnstrøm, skal udføres som jordkabler.


Elforsyningen er en vigtig del af infrastrukturen. Derfor skal det sikres, at de nødvendige forbindelser kan etableres og opretholdes.

I 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen Kommuneplantillæg nr. 3 til Helhedsplan09. Heri fastlægges en planlægningszone for etablering af Jævnstrømsforbindelsen Skagerrak 4 og Forskønnelsesprojekt Aggersund. Kommuneplantillægget ses her.

 

4.4 Antennemaster

Antallet af antennemaster til radio-, telefon- og fjernsynstransmission m.v. skal begrænses mest muligt. Nye antenner skal så vidt muligt anbringes på eksisterende master eller andre høje bygningselementer.

Antenner må som hovedregel kun udføres som rørmaster. Masterne udføres i farven lysegrå og med refleksfrie overflader.

Ved planlægning af antennemaster i en afstand af 5 km fra forsvarets flyvestationer skal der, for ikke at give anledning til luftfartshindringer, gennemføres en forudgående visualiserings­­undersøgelse og vurdering af flysikkerheden og tele­kommunikations­forholdene. Antennemaster må ikke placeres, før det ved undersøgelse er godtgjort, at placering og højde af anlæggene ikke giver anledning til luftfartshindringer.

Når der meddeles tilladelser til nye master skal der altid stilles krav om, at masten også stilles til rådighed for andre selskabers antenner. Der stilles ligeledes krav om, at masten tages ned igen senest et år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til.

Nye antennemaster skal fortrinsvist placeres i bymæssig bebyggelse og de skal undgås i de udpegede regionale naturområder og i kystnærhedszonens område A.


Antallet af master begrænses ved, at nye antenner placeres i eksisterende master og andre høje bygningselementer, samt ved at masterne nedtages efter endt brug.

Nye antenner bør således så vidt muligt placeres på høje bygninger i bymæssig bebyggelse eller på eksisterende, større tekniske anlæg i det åbne land. Opstilling af nye master i det åbne land vil forudsætte, at ansøgeren kan dokumentere, at det ikke er muligt at opnå tilnærmelsesvis samme dækning ved én eller eventuelt flere placeringer i bymæssig bebyggelse eller på eksisterende, høje bygningselementer (f.eks. skorstene, siloer, højspændingsmaster eller andre tekniske anlæg) eller ved en anden, mindre skæmmende placering. Placeres masten alligevel i det åbne land, kan der stilles vilkår om etablering af afskærmende beplantning, for så vidt angår den nederste mastedel og kabine.

 

4.5 Tekniske anlæg i kystnærhedszonen

Nye, synlige tekniske anlæg bør ikke etableres i kystnærhedszonens område A. Hvis placering i kystnærhedszonen er nødvendig, skal anlæg placeres i område B eller C landværts eksisterende anlæg eller byzone.


I forbindelse med placering af tekniske anlæg skal der tages særlige hensyn til kystnærhedszonen. Om tekniske anlæg gælder ifølge Planloven, at der skal være en særlig planlægnings­mæssig eller funktionel begrundelse for placering i kystnærhedszonen.

Sikring af kysternes landskabelige værdi varetages blandt andet ved, at der normalt ikke meddeles landzonetilladelse til tekniske anlæg i kystnærhedszonens område A. Retningslinjerne om kystnærhedszonen ses her.

 

4.6 Tekniske anlæg i regionale områder

I regionale naturområder må veje, energiforsyningsanlæg og øvrige regionalt betydende tekniske anlæg kun etableres, hvis de er optaget i Helhedsplanen eller fremmer Helhedsplanens overordnede målsætninger. Ved etablering af tekniske anlæg skal de berørte interesser i videst muligt omfang respekteres.


På trods af ønsket om at friholde de regionale områder er der i Helhedsplanen reserveret arealer til tekniske anlæg, der er planlagt på nuværende tidspunkt. Hvis der i planperioden opstår ønsker om nye anlæg, vurderer Kommunalbestyrelsen, om de er så betydningsfulde, at det bør føre til en nedprioritering af åben-land interesserne. Se retningslinjerne om regionale naturområder.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst