Teknisk anlæg, virksomhed og VVM

Du er her: Forside Retningslinjer Teknisk anlæg, virksomhed og VVM VVM-pligtige anlæg

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Forsyningsanlæg Vindmøller Virksomheder og støj VVM-pligtige anlæg Biogasanlæg Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

VVM-pligtige anlæg

4.19 VVM-pligtige anlæg

VVM-pligtige anlæg kan ikke realiseres førend, der er etableret konkrete kommuneplanretningslinjer med ledsagende VVM-redegørelse.


Kommuneplanen indeholder retningslinjer for VVM-pligtige anlæg, hvor der endnu ikke er udarbejdet en VVM-redegørelse, såsom retningslinjerne for vindmøller og omfartsveje. Disse retningslinjer er retningsgivende arealreservationer, og de vil blive fulgt op med konkrete rammer i et kommuneplantillæg med ledsagende VVM-redegørelse. Først herefter kan projektet realiseres.

Der skal tilvejebringes en VVM-redegørelse, også selvom projektet tænkes indplaceret indenfor rammerne af en gældende lokalplan og/ eller kommuneplanramme.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst