Trafikanlæg

Du er her: Forside Retningslinjer Trafikanlæg

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Veje Nye veje og vejudvidelser Stier Parkeringsforhold Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Trafikanlæg

Veje

Transportforholdene har stor betydning for samfundsudviklingen. Det er vigtigt, at fremkommeligheden sikres i form af gode og effektive vejforbindelser i kommunen samt på tværs af kommunegrænserne. I byerne skal trafikken desuden afvikles under hensyntagen til byens funktioner og beboernes behov for sikkerhed og tryghed.


Stier

Bløde trafikanter som bl.a. cyklister, gående og ryttere skal tilbydes sikre og trygge forhold samt adgang til naturoplevelser ved de rekreative stier.


Parkeringsforhold

Der skal arbejdes for at der findes tilstrækkelige og attraktive parkeringsmuligheder i kommunens byer. Dette sikres gennem fokus på parkeringsforhold ved nyanlæg og ændret arealanvendelse samt mest hensigtsmæssig udnyttelse af eksisterende parkeringsarealer.


Trafiksikkerhed

Trafiksikkerheden prioriteres højt, når der planlægges nye veje og stier, samt bolig- og erhvervsområder mv. Kommunen og det lokale trafiksikkerhedsråd arbejder løbende med handlingsplaner for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.


Kollektiv trafik

Den individuelle mobilitet er stigende, og det stiller krav til det samlede transportsystem.

Det er derfor altafgørende, at der sikres en god sammenhæng såvel mellem den individuelle og den kollektive trafik som internt i det kollektive trafiksystem. Der sikres ligeledes sammenhæng mellem byudvikling og kollektiv trafik.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst