Trafikanlæg

Du er her: Forside Retningslinjer Trafikanlæg Nye veje og vejudvidelser

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Veje Nye veje og vejudvidelser Stier Parkeringsforhold Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Nye veje og vejudvidelser

3.2 Arealreservationer til nye veje og vejudvidelser

Linjeføringer og planlægningszoner for reservation af vejanlæg er vist på kortet. Lovadministration, planlægning og anlægsvirksomhed m.v. må ikke føre til dispositioner, der hindrer mulighed for at realisere planerne for nye vejanlæg.


Retningslinjen skal sikre mulighed for at realisere planerne for nye vejanlæg. Retningslinjen forpligter ikke kommunen eller Staten økonomisk, og der er hermed ikke taget stilling til, hvornår de enkelte anlæg skal gennemføres. Der kan uden kommuneplantillæg foretages mindre justeringer af de angive arealreservationer, såfremt der opnås accept fra berørte myndigheder.


Reservationer:

 • Prioriterede reservationer ved Aabybro
  1. - Omfartsvej øst om Aabybro - mellem Kattedamsvej og Aalborgvej. Vejen skal forbedre områdets forbindelse til motorvejen via Kattedamsvej/ Bakmøllevej samt aflaste Toftevej/Fristrupvej.
  2. - Omfartsvej nord om Aabybro. Vejen skal forbedre adgangen til nye boligområder nord for Thomasmindeparken samt forbinde Kattedamsvej og Centralgårdsvej.
  3. - Vejadgang fra Bispehaven til Omfartsvej nord om Aabybro. Vejen skal forbedre adgangsforholdene i det nordlige Aabybro.
  4. - Vejforbindelse fra Omfartsvej øst om Aabybro til Kattedamsvej. Vejen skal aflaste trafikken på Knøsgårdsvej (er præget af kørsel til genbrugspladsen).
 • Ny adgangsvej fra Blokhus til stranden via en forbindelse syd om byen. Vejen giver mulighed for at fredeliggøre Blokhus ved at lede trafikken til stranden uden om centrum.
 • Omfartsvej vest om Saltum. Omfartsvejen skal forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden i Saltum, der især i sommermånederne er belastet af gennemkørende trafik. Planlægning og udførelse varetages af Vejdirektoratet.
 • Omfartsvej ved Brovst, Halvrimmen og Arentsminde. Omfartsvejen skal forbedre fremkommeligheden mellem Han Herred, Thy og Aalborg, samt forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden i de tre byer. Planlægningszonen er fastlagt af det tidligere Nordjyllands Amt syd om Brovst. Efterfølgende er der kommet forslag om flere linjeføringer nord for byerne. Vejdiretoratet har i 2012 opstartet en forundersøgelse, der skal opdatere planlægningsgrundlaget for arealreservationen. Der er endnu ikke fastsat tidsplan for den efterfølgende planlægning.
 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget