Vandmiljø

Du er her: Forside Retningslinjer Vandmiljø Definitioner vedr. vandmiljø

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Lavbund Potentielle vådområder Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Definitioner vedr. vandmiljø

Lavbundsarealer: er områder med høj grundvandsstand eller områder, der tidligere har været vådområder, herunder kunstigt afvandede og drænede ådalsstrækninger, søer samt fjordarealer. 

Potentielle vådområder: er arealer, der kan danne grundlag for genopretning af vådområder med henblik på bl.a. at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet.

 

Billede af potentielt vådområde ved Haverslev Mølleå

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst