Vandmiljø

Du er her: Forside Retningslinjer Vandmiljø Lavbund

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Lavbund Potentielle vådområder Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Lavbund

10.1 Lavbundsarealer

Der skal i lavbundsarealer, ved byggeri og anlæg tages højde for en evt. vandstandsstigning. 


Nuværende lavbundsarealer med høj grundvandsstand, men også tidligere vådområder såsom kunstigt afvandede og drænede ådalsstrækninger, søer samt fjordarealer vil kunne udvikle sig eller genoprettes til værdifulde naturområder, hvis afvandingen ophører eller reduceres. Nogle steder vil de landskabelige, geologiske og kulturhistoriske interesser medføre, at områderne ikke kan oversvømmes, da disse interesser vægtes højere. På lavbundsarealer, hvor naturtilstanden kunstigt er ændret, skal nødvendigt byggeri og anlæg udformes på en sådan måde, at det tager hensyn til en eventuel fremtidig vandstandshævning, såfremt genopretning af området kan blive aktuel. Retningslinjen berører ikke eksisterende, lovlig virksomhed og anvendelse.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget