Høring

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. september 2017 at sende Forslag til Helhedsplan17 til offentlig debat i perioden fra den 21.9.2017 til den 16.11.2017. Forslag til Helhedsplan17 blev bl.a. offentliggjort i ugeaviserne og på kommunes hjemmeside i uge 38.

I høringsfasen var det muligt at indsende spørgsmål og bemærkninger til Helhedsplan17 på følgende måde

- via mail til helhedsplan@jammerbugt.dk
- ved at udfylde formularer bag knappen "Vær med!" yderst til højre i billedet ovenfor
- eller med posten til: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro, mrk: HP17

Efter høringen vedtog kommunalbestyrelsen Helhedplan17 endeligt ved deres møde den 14.12.2017. Ændringerne er indarbejdet i planen, der offentlig bekendtgøres 23.1.2018.

De foretagne ændringer er ikke af en karakter, så der er behov for en supplerende høring.

Miljøvurdering og klagevejledning:
Miljøvurdering
Helhedsplan17 er miljøvurderet og miljørapporten har været offentliggjort sammen med planforslaget. Som opfølgning af høringen er der i henhold til miljøvurderingsloven udarbejdet en sammenfattende redegørelse for blandt andet
Hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er kommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet og
Hvordan væsentlige miljøpåvirkninger af planen påtænkes overvåget.
Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse kan ses på www.jammerbugt.dk eller direkte via http://helhedsplan17.jammerbugt.dk.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (§ 58 stk. 1, nr. 3 i lov om planlægning). Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at kommunen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.
Klagen skal indsendes via klageportalen senest 4 uger efter offentliggørelsesdatoen, som er 23. januar 2018.

Klage- og søgsmålsvejledning jf. Planloven
Hvad kan der klages over?
Den endelige vedtagelse af Helhedsplan 17 og miljøvurderingen kan påklages til Nævnenes Hus iht. § 58 stk. 1, nr. 3 i lov om planlægning og § 48, stk. 2 i miljøvurderingsloven. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at kommunen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

Hvem kan klage?
Ministeren.
Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet ”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf. den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Frist for at indgive klage
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
Virkning af at der klages
Klage har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.
Indbringelse for domstolene
Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.
Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.nmkn.dk.