Byer

2.1 Detailhandelsstruktur

Planlægning for arealer til butiksformål skal være i overensstemmelse med rammerne i skema 2.1.

Udbygningen af detailhandlen skal ske inden for de rammer, som fremgår af skema 2.1.

Som det fremgår af skemaet overstiger den samlede ramme for udbygningen af detailhandlen i Jammerbugt Kommune det forventede behov for arealer til butiksformål.
Årsagen til overskuddet er, at Jammerbugt Kommune vil sikre en vis fleksibilitet i den fremtidige arealplanlægning for ikke at risikere, at nogen af de udpegede byer med et muligt udviklingspotentiale udelukkes for vækst. Den ønskede fleksibilitet i arealplanlægningen medfører derfor, at den udlagte ramme til detailhandel væsentligt overstiger det beregnede behov for butiksarealer i de kommende år.

Rammer for detailhandelsudbygningen 2017-2029

 

Areal 2008

Ramme for udbygning Max. butiksstørrelse. 
  I alt Daglig- Pladskr. Daglig- Udv. Pladskr.
og udv. varer  varer  varer  varer varer 
Bymidte
Aabybro 10.950  8.600  7.250   5.000   5.000   5.000 
(Tillæg nr. 4
opgjort 2018)
Blokhus  2.327   3.000   0   1.000   1.000   0 
Brovst  7.919   3.000   4.000  3.500   2.000   5.000 
Fjerritslev  7.977   4.000   4.000   3.500   2.000   5.000 
Pandrup  3.984   5.000  2.000   3.000   1.500   5.000 
By med bymidte
Biersted  500   1.000   1.000   1.000   500  3.000 
Birkelse  410   1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Halv­rimmen  650   1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Hune  2.848   5.000   3.000   2.500   2.000   3.000 
Ingstrup  520   1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Kaas  1.580   2.000   3.000   2.000  1.000   5.000 
Moseby  400   1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Nørhalne  400   1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Saltum  1.386   2.000   2.000   2.500   1.000   5.000 
Skovs­gård  570   1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Tranum  250   1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Vester  660   1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Hjermitslev
By uden bymidte
Arents­minde  -    1.000  1.000   1.000   500   3.000 
Bejstrup  -     1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Bonderup  100   1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Gjøl  250   1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Gøttrup  -  1.000  1.000   1.000   500   3.000 
Hammers­høj  -     1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Haverslev  -     1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Hjortdal  190   1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Klim  90   1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Slette­strand  -     1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Thorup Strand  -     1.000   1.000   1.000   500   3.000 
Vester Thorup  444   1.000   1.000   1.000   500   3.000 

Skema 2.1 Rammer for detailhandelsudbygningen

2.2 Bymidter

Der kan kun planlægges for detailhandelsbutikker indenfor de på kortet angivne afgrænsninger af bymidter.

For byer med udpegede bymidter gælder, at der kan planlægges for detailhandelsbutikker indenfor de udpegede bymidter (jf. skema 2.1). Der kan ligeledes planlægges for butikker med pladskrævende varegrupper i de dertil indrettede områder.

Bymidterne og områder til pladskrævende varer kan ses på kortet til højre.

Efterfølgende er oplistet de bymidter, der er afgrænset jf. den statistiske metode.

I Aabybro, Brovst og Fjerritslev er der udpeget områder, hvor der kan etableres butikker til særlig pladskrævende varegrupper.

I de fire byer kan der ikke planlægges for lokalcentre eller dagligvarebutikker over 300 m2 udenfor de udpegede bymidter.


Aabybro

I Aabybro fastlægges et samlet bruttoetageareal for den fremtidige udbygning på i alt 15.850 m² til dagligvare- og udvalgsvarebutikker i bymidten.

Afgrænsningen af bymidten er sket efter den statistiske metode og er afgrænset, så detailhandlen søges fastholdt i en koncentreret struktur.

Inden for bymidten kan der planlægges for dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på op til 5.000 m² og udvalgsvarebutikker på op til 5.000 m².


Fjerritslev

I Fjerritslev fastlægges en samlet ramme for den fremtidige udbygning på i alt 4.000 m² til dagligvare- og udvalgsvarebutikker i bymidten.

Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikkerne i bymidten fastlægges til 3.500 m² og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker svarende til Planlovens maksimale butiksstørrrelser.


Brovst

I Brovst fastlægges et samlet bruttoetageareal for den fremtidige udbygning på i alt 3.000 m2 til dagligvare- og udvalgsvarebutikker i bymidten.

Inden for bymidten kan der planlægges for dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på op til 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m2 .


Blokhus

I Blokhus fastlægges et samlet ramme for den fremtidige udbygning på i alt 3.000 m2 til dagligvare- og udvalgsvarebutikker i bymidten. De maksimale butiksstørrelser i bymidten fastlægges til 1.000 m2 for dagligvarebutikker og 1.000 m2 for udvalgsvarebutikker.


Pandrup

I Pandrup fastlægges en arealramme til udbygning af detailhandlen i bymidten på 5.000 m2 til dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Arealrammen er fordelt på 1.500 m² til dagligvarer og 1.500 m² til udvalgsvarer på arealet syd for Lundbakvej, hvor bymidten er udvidet, og 2.000 m² til både dagligvarer og udvalgsvarer i resten af bymidten.

2.3 Øvrige byer

I hver af byerne i bymønstret fastlægges en ramme jf. skema 2.1 til udvidelse af eksisterende butikker eller til etablering af nye butikker til den lokale forsyning.

I hver af byerne i bymønstret fastlægges en ramme på 1.000 m2 til udvidelse af eksisterende butikker eller etablering af nye butikker til den lokale forsyning. Dog er rammen i Kaas 200 m2.

De maksimale butiksstørrelser for hhv. dagligvare- og udvalgsvarebutikker fastlægges til 1.000 m2 og 500 m2. Rammerne fremgår af skema 2.1.


Hune

I Hune fastlægges et samlet bruttoetageareal for den fremtidige udbygning på i alt 5.000 m2 til dagligvare- og udvalgsvarebutikker i bymidten. De maksimale butiksstørrelser i bymidten fastlægges til 2.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.


Saltum

I Saltum fastlægges en arealramme til udbygning af detailhandlen i bymidten på 2.000 m2 til dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

De maksimale butiksstørrelser i bymidten fastlægges til 2.500 m2 for dagligvarebutikker og 1.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

I byer med afgrænsede bymidter jf. kortet til højre og skema 2.1, kan der kun etableres butikker indenfor denne afgræsning.

2.4 Særlig pladskrævende varegrupper

Der kan planlægges for butikker med pladskrævende varegrupper i de områder, der er afgrænset hertil jf. kortet. I de øvrige byer kan der planlægges for butikker til pladskrævende varegrupper jf. skema 2.1.

Der kan planlægges for særlig pladskrævende varegrupper indenfor de på kortet vist afgrænsninger af områder til særlig pladskrævende varegrupper. Der kan i de øvrige byer planlægges for butikker med pladskrævende varegrupper jf. skema 2.1.

2.5 Øvrige byer i bymønstret

I øvrige byer i bymønstret i Jammerbugt Kommune er det muligt at etablere butikker, der alene er til områdets daglige forsyning. Maksimalstørrelsen for den enkelte butik er 300 m² for udvalgsvarebutikker og 1.000 m² for dagligvarebutikker.

I de øvrige byer i Jammerbugt Kommune skal det være muligt at etablere butikker, der alene er til lokalområdets daglige forsyning.

Maksimalstørrelsen på disse butikker er 1.000 m² for detailhandelsbutikker og 300 m² for udvalgsvarebutikker.

Butikker til lokal forsyning omfatter primært dagligvarebutikker.

2.6 Enkeltstående butikker

I de fire hovedbyer Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev er det muligt at etablere enkeltstående butikker, der alene er til lokalområdets daglige forsyning.
Maksimalstørrelsen for den enkelte butik er 300 m² for udvalgsvarebutikker og 1.000 m² for dagligvarebutikker.

Planloven giver mulighed for at etablere enkeltstående butikker udenfor de afgrænsede områder. I de fire hovedbyer Aabybro, Pandrup, Brovst og Fjerritslev er det muligt at etablere butikker udenfor bymidten, hvis disse butikker alene er til lokalområdets daglige forsyning. Butikker til lokal forsyning omfatter primært dagligvarebutikker. Maskimalstørrelsen er 1000 m² for dagligvarebutikker og 300 m² for udvalgsvarebutikker. Ved etablering af lokalbutikker bør der være minimum 500 meter fra en lokalbutik til en anden lokalbutik eller til en dagligvarebutik i bymidten.

Politik for Plan og byg

Planloven

Vejledning om detailhandel