Definitioner vedr. tekniske anlæg, virksomhed og VVM

Husstandsvindmøller: Møller med maksimalt 25 meters totalhøjde.

Minivindmøller: Møller med et rotorareal under 5 m2.

Vindmøllepark: Område med to eller flere vindmøller.

Konsekvenszone: Område omkring vindmølleparken, hvor der ikke kan etableres støjfølsom anvendelse (4 x møllehøjde).

VVM: VVM-pligtige anlæg er fastlagt i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om Planlægning.

Biogasanlæg: Et fælles biogasanlæg, er et anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale bestående af biomasse fx husdyrgødning og energiafgrøder fra flere jordbrugsbedrifter, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed. Der er således ikke tale om gårdbiogasanlæg der placeres på et husdyrbrug, hvor det primært er gylle fra egen produktion der behandles. I forbindelse med de fælles biogasanlæg, hentes husdyrgødningen, energiafgrøder m.m. til produktion af biogas og herefter afleveres den igen til udspredning på markerne. Det forudsættes, at større fælles biogasanlæg, for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 tons husdyrgødning (gylle) og anden biomasse eller derover pr. døgn.